Terug naar de homepagina

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze website wordt beheerd door BV KIM LAGAE, Notaris, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 55, bus 4, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0597.757.748 (hierna: “Lagae”). Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website, gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene gebruiksvoorwaarden, dient u de website te verlaten en niet langer te gebruiken.


2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle logo’s, benamingen, modellen, ontwerpen, uitvindingen, studies, tekeningen, schetsen, foto's, teksten, en in het algemeen alle dragers waarin de intellectuele prestaties van Lagae of van haar commerciële partners blijken of zijn vervat, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde de eigendom van Lagae of van voormelde commerciële partners. De voormelde items, met inbegrip van alle voorbereidend materiaal, mogen in geen geval worden gereproduceerd, gewijzigd, publiek medegedeeld, vertaald, enzovoort, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van Lagae of eventuele derden-titularissen.


3. Inhoud die u aan ons verstrekt

volledigheid en de juistheid ervan. Indien wij uw vraag niet correct kunnen inschatten wegens een onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door u, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk daarvoor.

U garandeert bovendien dat de door u verstrekte informatie via het contactformulier geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, noch dat de informatie kwetsend, beledigend, ongepast, vulgair, haatdragend, of anderszins in strijd is met de toepasselijke wetgeving.


4. Andere verplichtingen bij gebruik van deze website

U garandeert dat u geen enkele van de volgende handelingen zal stellen of proberen te stellen met betrekking tot de website:


Enige schade die wordt verricht door het stellen van deze handelingen, zal integraal verhaalbaar zijn op u, onverminderd het recht van Lagae om strafklacht neer te leggen. Bovendien zal u Lagae integraal vrijwaren ingeval Lagae zou worden aangesproken door derden wegens schade die u heeft veroorzaakt ingevolg gedrag dat strijdig is met dit.


5. Aansprakelijkheid

Deze website heeft als doel om algemene informatie te verstrekken over de ondernemingsgegevens, de werking en de structuur van ons notariaat. Ook kan informatie worden weergegeven over juridische nieuwigheden en algemene juridische thema’s. Lagae garandeert echter geenszins dat de weergegeven informatie te allen tijde accuraat of up-to-date is, noch dat de betrokken informatie permanent beschikbaar en ongewijzigd blijft. Geen enkele informatie op deze website mag dan ook gezien worden als een vervanging van een concreet in uw situatie toepasselijk advies.


Lagae onderneemt redelijke inspanningen, maar levert ter zake geen enkele garantie, dat deze website te allen tijde zonder fouten, zonder eventuele beveiligingsproblemen en zonder onderbrekingen zal zijn.


Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Dergelijke verwijzing impliceert op geen enkele manier dat Lagae verbonden is of anderszins samenwerkt met dergelijke andere websites of hun eigenaren, noch dat wij de inhoud op deze websites of hun eigenaren aanbevelen. Bovendien is Lagae niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites achter deze verwijzingen.


Behoudens ingeval van opzettelijke fout, is Lagae niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, schade aan computersystemen, verlies van data, omzetderving, winstderving, verlies van verwachte besparingen, bedrijfsonderbrekingen, verlies van reputatie of goodwill, vorderingen van derden, enzovoort, ingevolge uw gebruik van deze website.


6. Wijzingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde versie zal steeds op deze pagina gepubliceerd worden. Door uw verder gebruik van deze website bevestigt u uw akkoord met de gewijzigde versie. U dient deze pagina dan ook op regelmatige tijdstippen te consulteren zodat u steeds kennis heeft van de meest recente versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze algemene gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze website, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.


Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze website, worden uitsluitend voorgelegd aan de materieel bevoegde rechter die territoriaal bevoegd is over de maatschappelijke zetel van Lagae.